Polityka prywatności

I – Ustalenia wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej (dalej jako „Polityka Prywatności”) zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest przedsiębiorca działający pod firmą BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych Aneta Wełna, ul. Bracka 4, 32-700 Bochnia, Polska, NIP 8681163775 (dalej jako „Administrator”).
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Aneta Wełna (blancasuknieslubne@gmail.com).
 4. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików „cookies”. Strona internetowa nie oferuje formularza kontaktowego czy newslettera mogącego gromadzić dane osobowe.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów klientów Strony Internetowej i innych osób odwiedzających Stronę Internetową a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II – Cele, podstawa, zakres przetwarzania danych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w celach, w oparciu o podstawę, w okresach oraz w zakresie wymienionym poniżej.
 2. Cel: Wyrażenie przez osobę opinii o zawartej umowie. Podstawa i okres: Art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres: Imię Klienta. Opinie pozyskiwane są z serwisu Facebook oraz Google.

III – PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) lub art. 9 ust. 2 lit. (a) RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. (e) lub (f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

IV – Pliki Cookies i analityka

 1. Strona Internetowa zapisuje na urządzeniu dostępowym (np. komputer, telefon, tablet) osoby odwiedzającej Stronę Internetową pliki cookies (ciasteczka), o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej tej osoby. Pliki te używane są do przechowywania informacji niezbędnych w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Strony Internetowej (np. zapisywania preferencji przeglądania). To które pliki i w jaki sposób zostaną zapisane na urządzeniu dostępowym zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej Stronę Internetową.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 3. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych mających swoją Politykę Prywatności i Regulaminy. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko na Strony Internetowej Administratora.