Regulamin kupna sukni ślubnej na odległość

I – Ustalenia wstępne

 1. BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych (zwany dalej „Przyjmującym Zamówienie”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę Anetę Wełnę, ul. Bracka 4, 32-700 Bochnia w Polsce, NIP 8681163775. Przyjmujący Zamówienie prowadzi sprzedaż lokalnie oraz wysyłkowo drogą mailową za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin opublikowany jest w celu określenia zasad kupna na odległość produktów oferowanych przez Przyjmującego Zamówienie przez klientów (zwanych dalej „Zamawiającymi”).
 3. Warunkiem zawarcia umowy kupna na odległość produktów oferowanych przez Przyjmującego Zamówienie jest akceptacja regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy.
 4. Dane kontaktowe Przyjmującego Zamówienie są jawne. Adres korespondencyjny: BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych, Bracka 4, 32-700 Bochnia, adres e-mail: blancasuknieslubne@gmail.com

II – Zasady kupna produktu na odległość

 1. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty (18) rok życia.
 3. W celu złożenia zamówienia Zamawiający kontaktuje się drogą mailową z Przyjmującym Zamówienie. W treści wiadomości określa produkt (nazwę modelu ślubnej), liczbę sztuk lub inne informacje wynikające ze specyfiki danego produktu (jeżeli ma to zastosowanie).
 4. Złożenie zamówienia opiera się na umowie w formie dokumentowej. Umowę należy wydrukować, podpisać i odesłać jej skan drogą mailową. Regulamin, Klauzula Informacyjna RODO oraz Formularz Zdjęcia Miary jest integralną częścią umowy.
 5. Strony zgodnie dopuszczają zawarcie, zmianę i rozwiązanie umowy w formie dokumentowej. Takie czynności mogą być wykonane jedynie przez osoby umocowane do reprezentowania Stron w realizacji umowy i za pośrednictwem wskazanych tam środków komunikacji elektronicznej.
 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym drogą telefoniczną lub mailową w celu potwierdzenia otrzymania skanu umowy, a tym samym potwierdzenia złożenia zamówienia.
 7. W wyjątkowych przypadkach, po zatwierdzeniu zamówienia, ale przed rozpoczęciem jego realizacji przez Przyjmującego Zamówienie, Zamawiający będzie miał możliwość wycofać złożone zamówienie, kontaktując się z drogą telefoniczną lub mailową przy użyciu danych kontaktowych Przyjmującego Zamówienie.
 8. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty Zamawiającego bez podania przyczyny. Odmowa ta zostanie przekazana Zamawiającemu niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną na dane podane przez Zamawiającego.
 9. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do kontaktu się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia wątpliwości lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 10. Przyjmujący Zamówienie informuje, że realizacja zamówień następuje według kolejności złożenia ofert, stąd może się zdarzyć, że zapas danych produktów lub materiałów (np. koronek) zostanie wyczerpany. W takim przypadku Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie podejmie próbę kontaktu z Zamawiającym w celu uzgodnienia dalszych kroków postępowania.
 11. Przyjmujący Zamówienie podczas realizacji zamówienia opiera się na zapisach w umowie w tym na Formularzu Zdjęcia Miary.
 12. Umowa wraz z jej integralnymi częściami stanowi potwierdzenie zamówienia.

III – Czas realizacji zamówienia, dostawa i formy płatności

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 14 tygodni od odnotowania wpłaty Zamawiającego na koncie bankowym.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty zamówienia na podany w umowie numer konta bankowego Przyjmującego Zamówienie. Dostępna forma płatności to przelew tradycyjny.
 3. Realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu na koncie bankowym Przyjmującego Zamówienie pełnej kwoty za zakupiony produkt. Kwota za zamówienie określona jest w umowie.
 4. Do przesyłki z zamówieniem dołączany jest dowód zakupu.
 5. Przewidywany czas dostawy to jeden (1) dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć czternastu (14) dni roboczych.
 6. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn niezawinionych przez niego, w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa.
 7. Dostawa produktów dokonywana jest przez przewoźników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z właściwymi dla nich regulaminami zawierającym, między innymi, terminy i sposób dostawy. Akceptacja Regulaminu oznacza także akceptację regulaminu przewoźnika obsługującego wybrany przez Zamawiającego sposób dostawy.
 8. Opłaty za dostawę produktów zależą od wybranego sposobu dostawy i podawane w procesie składania zamówienia.
 9. Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu produktu podczas doręczenia przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę (o ile ma to zastosowanie). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki powstałych w trakcie transportu Zamawiający jest zobowiązany spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się Przyjmującym Zamówienie.

IV – Reklamacje

 1. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów, które przygotowane są według specyfikacji Zamawiającego, tj. uszytych według wymiarów podanych przez Zamawiającego i/ lub zmodyfikowanych na jego życzenie.
 2. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek wydania Zamawiającemu będącemu konsumentem produktu wolnego od wad.
 3. Zamawiający nie może zgłosić wadliwości produktu (dalej jako „Reklamacja”) jeśli wada jest nieistotna (np. wystający kawałek nitki).
 4. przypadku umów zawieranych z Zamawiającym będącym konsumentem, Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) produktu. W przypadku umów zawieranych z Zamawiającym niebędącym konsumentem, odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji z tego tytułu w terminie siedmiu (7) dni od dnia stwierdzenia wadliwości produktu.
 6. Reklamację zgłasza się drogą elektroniczną na adres e-mail Przyjmującego Zamówienie. Wadliwy produkt Zamawiający ma obowiązek dostarczyć na adres: BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych, Bracka 4, 32-700 Bochnia.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest przez Przyjmującego Zamówienie w terminie czternastu (14) dni od jej otrzymania.
 8. W celu przyspieszenia rozpoznania Reklamacji w treści wiadomości należy podać opis przyczyn uzasadniających Reklamację oraz dane kontaktowe.
 9. Za wadę fizyczną produktu nie uznaje się niezgodności wynikających z ustawień sprzętu komputerowego Klienta (np. wadliwie odzwierciedlony odcień koloru produktu) oraz wydłużenia niektórych wymiarów produktu (np. spódnicy sukni), które umożliwiają dopasowanie produktu do sylwetki po otrzymaniu produktu przez Zamawiającego. Reklamacja nie zostanie uznana również w przypadku wszelkich uszkodzeń, w tym uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Zamawiającego.
 10. Przyjmujący Zamówienie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch (2) lat od momentu doręczenia produktu Zamawiającemu. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie jednego (1) roku od momentu doręczenia produktu, Zamawiający ma obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu.
 11. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego (1) roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch (2) lat od momentu wydania produktu.
 12. Produkty sprzedawane przez Przyjmującego Zamówienie nie są objęte gwarancją producenta.
 13. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Przyjmującego Zamówienie.

V – Ochrona danych osobowych

 1. Polityka Prywatności Salonu należącego do Przyjmującego Zamówienie stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Zamawiającego chronione są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją złożonego zamówienia, realizowania obowiązków wobec organów państwowych oraz informowania Klienta o nowościach i promocjach w Sklepie.
 3. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

VI – Pozostałe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 2. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 3. Klient przesyłają elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. zdjęcia wizerunkowe), w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej łącznie jako Treści”), udziela Przyjmującemu Zamówienie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w sieci internet) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.