Regulamin kupna sukni ślubnej w salonie

I – Ustalenia wstępne

 1. BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych (zwany dalej Salonem) prowadzony jest przez przedsiębiorcę Anetę Wełnę, ul. Bracka 4, 32-700 Bochnia w Polsce, NIP 8681163775.
 2. Niniejszy Regulamin opublikowany jest w celu określenia zasad kupna (zamówienia) sukien ślubnych przez klienta (zwanego dalej Zamawiającą) oferowanych przez Salon.
 3. Warunkiem zawarcia umowy kupna sukni ślubnej jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Dane kontaktowe Salonu są jawne. Adres korespondencyjny: BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych, Bracka 4, 32-700 Bochnia, adres e-mail: blancasuknieslubne@gmail.com

II – Zasady kupna sukni ślubnej

 1. Salon przyjmuje zamówienia w swojej siedzibie, tj. Bracka 4, 32-700 Bochnia, w godzinach otwarcia siedziby.
 2. Salon prowadzi sprzedaż sukien ślubnych szytych na miarę oraz tzw. „gotowych”, tj. przecenionych w jednym egzemplarzu oraz z drugiej ręki, welonów, trenów i innych towarów tylko i wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej.
 3. Zamówienie może zostać złożone przez osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty (18) rok życia lub przez osoby poniżej tego r.ż. za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 4. W celu złożenia zamówienia Zamawiająca wyraźnie określa produkt (nazwę modelu ślubnej), liczbę sztuk lub inne informacje wynikające ze specyfiki danego produktu (jeżeli ma to zastosowanie).
 5. Podpisanie Karty Zamówienia przez Zamawiającą jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Suknie ślubne szyte na miarę powinny być pozbawione jakichkolwiek defektów i uszkodzeń, suknie ślubne „gotowe”, tj. przecenione w jednym egzemplarzu oraz z drugiej ręki, mogą posiadać drobne defekty i uszkodzenia, o których Salon zobowiązuje się poinformować, a za które nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Ceny sukien ślubnych podane są w złotych polskich i zawierają podatki.
 8. Zamawiająca po złożeniu zamówienia zobowiązuje się do zapłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) w przypadku sukni szytej na miarę i tzw. wyprzedażowej lub bezzwrotnej kwoty całościowej w przypadku sukni z drugiej ręki.
 9. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z zamówienia Zamawiającej.
 10. Zamawiająca po złożeniu zamówienia zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty za zamówienie pomniejszonej o bezzwrotny zadatek w terminie 7 dni w przypadku sukni tzw. wyprzedażowej lub w dniu pierwszej miary sukni w przypadku sukni szytej na miarę.
 11. Salon zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych przymiarek, miar i przechowania sukni ślubnej Zamawiającej, w tym nawet w przypadku zmiany daty ślubu Zamawiającej na późniejszą.
 12. W przypadku rezygnacji Zamawiającej z dopasowania sukni ślubnej w Salonie, Salon nie ponosi żadnych kosztów wynikających z rezygnacji Zamawiającej z dopasowania sukni ślubnej przez Salon.
 13. W przypadku rezygnacji Zamawiającej z dopasowania sukni ślubnej w Salonie, Zamawiającej nie przysługuje upust w zamówionej sukni ślubnej lub innym towarze.
 14. Wszelkie zmiany warunków zamówienia sukni ślubnej i innych towarów wymagają zapisania ich w Karcie Zamówienia w sekcji uwag.

III – Zasady realizacji zamówienia sukni ślubnej

 1. Salon zobowiązuje się do realizacji zamówienia uszycia sukni ślubnej na podstawie wymiarów sylwetki Zamawiającej zapisanego w formularzu Zamówienia do Producenta.
 2. Wymiary sylwetki Zamawiającą mogą zostać sporządzone w dzień złożenia zamówienia w siedzibie Salonu lub w jakikolwiek inny dzień po uzgodnieniu tego między stronami, jednak nie później niż cztery miesiące przed datą ślubu zadeklarowaną przez Zamawiającą przy składaniu zamówienia.
 3. Salon zobowiązuje się przy sporządzeniu wymiarów sylwetki Zamawiającej uwzględnić wszelkie wady sylwetki, niedoskonałości, niesymetryczność, krzywiznę lub deformację ciała, Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności jak suknia ślubna ułoży się na ciele, sylwetce Zamawiającej.
 4. Zamawiająca potwierdza i zobowiązuje się, że nie będzie zmieniała wymiarów swojej sylwetki o więcej niż 4 cm w którymkolwiek z obwodów ciała względem wymiarów sporządzonych w dniu zdjęcia miary.
 5. Salon zobowiązuje się do realizacji poprawek krawieckich i dopasowania sukni do sylwetki bez dodatkowych opłat zarówno w przypadku sukien szytych na miarę jak i tzw. „gotowych”.
 6. Bezpłatne poprawki krawieckie obejmują dopasowanie sukni do sylwetki takie jak zwężenie/poszerzenie sukni, spłycenie/pogłębienie dekoltu, skrócenie ramiączek/rękawów, zmianę standardowych miseczek w gorsecie na push-up, dopasowanie długości sukni do wzrostu (w butach ślubnych) Zamawiającej.
 7. Salon zobowiązuje się jasno przekazać Zamawiającej i zapisać w Karcie Zamówienia, co jest możliwe do wykonania w ramach poprawek krawieckich i modyfikacji w projektach sukien ślubnych, a co nie.
 8. Bezpłatne modyfikacje w projektach sukien ślubnych szytych na miarę obejmują zmiany koloru tkanin, zmiany ułożenia koronek, zwężenie/poszerzenie ramiączek, zmianę standardowych miseczek w gorsecie na push-up, skrócenie rękawów, pogłębienie/spłycenie dekoltu.
 9. Płatne modyfikacje projektach sukien ślubnych szytych na miarę obejmują dodatkowe warstwy tkaniny w spódnicy, dodatkowe rękawy, treny, spódnice dopinane w pasie, itp. Cena płatnych modyfikacji ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się Salonu z oczekiwaniami Zamawiającej.
 10. Pierwsza miara sukni szytej na miarę jak i tzw. „gotowej” odbywa się w siedzibie Salonu w jakikolwiek dzień po uzgodnieniu tego między stronami, jednak nie później niż jeden miesiąc przed datą ślubu zadeklarowaną przez Zamawiającą przy składaniu zamówienia.
 11. Zamawiająca zobowiązuje się do uiszczenia całości kwoty za zamówienie pomniejszonej o bezzwrotny zadatek w dniu pierwszej miary sukni w przypadku sukni szytej na miarę.
 12. Zamawiająca zobowiązuje się do przyniesienia na dzień pierwszej miary butów ślubnych.
 13. Salon zobowiązuje się, aby w dniu pierwszej miary suknia ślubna szyta na miarę była zgodna z projektem sukni i ewentualnymi modyfikacjami w projekcie ustalonymi z Zamawiającą w dniu złożenia zamówienia.
 14. Salon zobowiązuje się w dniu pierwszej miary wykonać niezbędne poprawki krawieckie w porozumieniu z Zamawiającą.
 15. Zamawiająca rozumie, że zmiana wymiarów sylwetki o więcej niż 4 cm w którymkolwiek z obwodów ciała względem wymiarów sporządzonych w dniu zdjęcia miary i poprawki krawieckie dostosowane do tych zmian mogą niekorzystnie wpłynąć na fason sukni ślubnej, w tym na kształt gorsetu i rozstaw miseczek i Salon nie ponosi za to odpowiedzialności.
 16. Salon zobowiązuje się umożliwić Zamawiającej dobranie do sukni ślubnej dodatkowo płatnych dodatków ślubnych, takich jak okrycia ślubne, biżuteria, ozdoby do włosów, welony, wianki. Halka jest elementem dostępnym w opcji kupna lub wypożyczenia.
 17. Odbiór sukni szytej na miarę jak i tzw. „gotowej” odbywa się w siedzibie Salonu w jakikolwiek dzień po uzgodnieniu tego między stronami, jednak nie później niż jeden dzień przed datą ślubu zadeklarowaną przez Zamawiającą przy składaniu zamówienia.
 18. Przy odbiorze sukni ślubnej, Zamawiająca zobowiązana jest do przymiarki sukni ślubnej po dopasowaniu, w celu sprawdzenia dopasowania sukni ślubnej do sylwetki Zamawiającej. Jeżeli Zamawiająca rezygnuje z przymiarki sukni ślubnej przy odbiorze po dopasowaniu lub decyduje się na wysyłkę sukni ślubnej, Salon nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie sukni ślubnej do sylwetki Zamawiającej.
 19. Salon zobowiązuje się przy odbiorze zapewnić pokrowiec na suknię ślubną.
 20. Salon zobowiązuje się przy odbiorze dołączyć do sukni ślubnej zakupione przez Zamawiającą dodatkowo płatne dodatki ślubne, takie jak welon, jeśli za porozumieniem stron były one przechowywane w Salonie.
 21. Zamawiająca zobowiązuje się przy odbiorze dokonać ostatecznego sprawdzenia stanu sukni i wszelkie zastrzeżenia zgłosić Salonowi przed zabraniem sukni z siedziby Salonu.

IV – Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 1. Do prawidłowego przetworzenia zamówienia na każdym jego etapie niezbędne są dane osobowe Zamawiającej w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego i daty ślubu, które Zamawiająca zobowiązuje się podać przy składaniu zamówienia.
 2. Zamawiająca zobowiązuje się poinformować Salon o wszelkich zmianach danych, w tym przede wszystkim numeru kontaktowego i daty ślubu.
 3. Dane osobowe Zamawiającej chronione są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją złożonego zamówienia i realizowania obowiązków wobec organów państwowych.
 4. Zamawiająca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, jednak jest to jednoznaczne z rezygnacją z zamówienia.
 5. Karta Zamówienia, gdzie zawarte są dane Zamawiającej jest sporządzana w dwóch egzemplarzach dla Salonu i Zamawiającej, Zamówienie u Producenta, gdzie sporządzone są wymiary sylwetki Zamawiającej są dostępne do wglądu Zamawiającej w siedzibie Salonu.
 6. Dostępne formy płatności przy złożeniu zamówienia to gotówka lub płatność elektroniczna kartą debetową lub BLIKiem za pośrednictwem terminala.
 7. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 8. Salon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w każdym czasie.
 9. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Salonu w formie papierowej lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Salonu.
 10. Zamawiająca przesyłająca elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. zdjęcia wizerunkowe), w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej łącznie jako „Treści”), udziela Salonowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w sieci internet) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.